jueves, 26 de marzo de 2009
S'eixampla el determini dels Premis Agroconte i Eròtic al 3 d'Abril.

Demà era el determini per a l'entrega dels Premis Bernat Fenollar d'Agroconte i Lletraferit de Relat Eròtic, pero els convocants han decidit eixamplar una semana el determini d'entrega d'originals.

Vos recordem la convocatòria.

21 PREMIS NARRATIVA EL PILÓ BURJASSOT

Determini entrega d’originals: 3 d'Abril de 2008.
Entrega dels Premis: Entorn al 25 d’abril de 2008.

8 PREMI BERNAT FENOLLAR D’AGROCONTE
Premi 400eu+ Bronze de J. Chornet. Relat inèdit. Extensió: Entre 4 i 8 pàgines. Publicació en la revista «Lletraferit». Tema: la relació del ser humà en la terra, des de qualsevol punt de vista: filosòfic, etnològic, sentimental…
Premi concedit per la Conselleria d’Agricultura.

8 PREMI LLETRAFERIT DE RELAT ERÒTIC
Premi 400eu+ Bronze de J. Chornet. Relat inèdit. Extensió: Entre 4 i 8 pàgines. Publicació en la revista «Lletraferit». Tema: l’erotisme entés des de qualsevol acepció o acerp cultural. Premi concedit per la revista «Lletraferit».

Convoquen i organisen El Piló de Burjassot i Editorial L’Oronella.

Colaboren: Conselleria d’Agricultura, Revista «Lletraferit», Aellva.


» Bases Completes «

1 Escritors. Per a escritors de qualsevol nacionalitat. Els guanyadors d’anteriors edicions poden optar al premi.

2 Llengua. Les obres s’hauran de presentar en valencià. Per a la seua publicació (en Normes del Puig) passaran, si cal, per la correcció d’un llingüiste designat per l’editorial.

3 Format. Originals sobre fulles A4. 4 còpies. Caracteristiques:
· 30 llínies per fulla, sense espai adicional entre caràcters.
· Màrgens laterals de 1’5 cm.
· Tipografia Times, Arial o similar a 12 punts.

4 Publicació. L’obtenció de cada premi comporta el dret de publicació de les obres a través de l’editorial L’Oronella, en el determini màxim de dos anys des del fallo del Jurat. Els autors rebran el premi en concepte de drets d’autors cedits a l’editorial per un determini de tres anys des de la publicació de l’obra en la seua edició en qualsevol llengua. A partir del tres anys, encara que L’Oronella mantinga este dret d’edició, els autors podran dispondre de les obres també per a unes atres publicacions, indicant sempre en elles la condició de premiades en els XXI Premis de Narrativa El Piló i la modalitat. Els originals no premiats podran ser arreplegats pels autors en el determini d’un mes des de la publicació del fallo. En acabant seran destruïts.

5 Condicions. Per als quatre premis les obres han de ser inèdites i originals, no estar premiades ni presentades en cap atre certamen, ni estar compromeses. L’autor ha de tindre la plena possessió dels seus drets. La simple presentació al certamen significa el compromís per part de l’autor de que açò és aixina.

6 Presentació. Cada autor podrà enviar tots els originals que vullga. Ha de presentar-los signats, fent constar en l’obra el nom, llinages, direcció, teléfon, currículum lliterari i cultural i fotocòpia del DNI. No s’accepten obres en seudònim.

7 Enviament d’originals. Els originals s’enviaran per correu certificat a: L’Oronella (XXI Premis El PilóGuiño. Ap.  Correus 6126. 46011 El Cabanyal-Valéncia. Els originals que apleguen després de la data d’admissió pero sagellats dins del determini seran acceptats, sempre que no s’haja emés ya el fallo.

8 Determini. El determini d’admissió d’originals queda obert des d’este mateix moment fins al 3 d'Abril de 2008. En cap cas podran retirar-se les obres una volta presentades al concurs.

9 Jurat. L’Oronella i El Piló designaran un Jurat qualificat, actuant com a Secretari del Jurat, en veu i vot, Josep Barat en representació dels convocants. Els premis són indivisibles pero els Jurats podran no adjudicar-los, otorgar un accèssit o menció, o recomanar la publicació d’alguna obra no premiada. En eixe cas, l’editorial haurà d’aplegar a arreglar-se en l’autor.

10 Fallo del Jurat. El fallo del Jurat serà inapelable, es donarà a conéixer en un acte públic que tindrà lloc entorn al 25 d’Abril, L’informació de l’acte i el fallo es publicarà a través del bolletí digital El Naucher (info@oronella.com). Teléfon d’informació: 96 363 84 18 (sr. Barat).

11 Acceptació de les Bases. La participació en este certamen supon l’acceptació d’estes Bases; i la resolució de qualsevol cas no previst en elles que puga plantejar-se serà competència exclusiva dels organisadors.

Pots rebre cada any les bases d’estos Premis i tota l’informació cultural valenciana de forma gratuïta a través del bolletí digital «El Naucher». Solicita’l en info@oronella.com

Tags: agroconte, erotic, novela, premi, pilo, oronella

Publicado por Desconocido @ 9:57  | Cultura
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios