viernes, 16 de abril de 2010

Lo Rat Penat, baix el patrocini de l'Excm. Ajuntament de Valéncia i en la colaboració de les entitats que es mencionen, ORGANISA i CONVOCA el present Concurs de les Creus de Maig d'acort en les següents

BASES:

 

Podran concórrer ad ell qualsevol entitat cultural o comercial, Juntes de Festes, Comissions Falleres, Parròquies, Coleges, i també particulars que ho desigen, sempre i quan estiguen dins del terme municipal de Valéncia. L'inscripció deu fer-se per carta dirigida a la Secretaria de Lo Rat Penat, carrer Trinquet de Cavallers, 9, 46003 Valéncia, be per correu, personalment, per fax (96 391 22 55), o per correu electrònic (e-mail: secretaria@loratpenat.org)  fins a les 20'30 hores del dia 26 del més d'abril en el qual es tancarà el determini  improrrogablement. En ella deu fer-se constar el punt del carrer o plaça en que s'alçarà la Creu, com també el nom del President, Director o persona en cap que la represente, firmada i en el seu domicili i teléfon o persona de contacte a qui poder dirigir-se.

 

Les Creus, com és tradicional, han d'estar confeccionades en flor natural i fresca, si be podran usar-se com a complements ornamentals la flor seca, plantes, pedra rocosa, jocs d'aigua, llum o qualsevol atre efecte que ajude a la seua noblea en el seu conjunt, quedant descalificades, per tant, les fetes en paper de seda, plàstics o materials que imiten o substituïxquen a la flor, aixina com les que no estiguen instalades quan passe el Jurat, que serà a partir de les 8'30 hores del dia 3 de maig, dilluns, festivitat de l'Invenció de la Santa Creu. El Jurat tindrà en conte per a la seua valoració la quantitat i qualitat de la flor, les rarees de les espècies vegetals i florals, la composició cromàtica, la simbologia, els elements i la flora autòctona, la presència d’aigua i l’allumenació, els elements estructurals,  el disseny, l’innovació, l’originalitat i, en general, tots aquells detalls que ajuden a realçar l’image de la Santa Creu. Segons la seua estima, el Jurat otorgarà els següents guardons:

 

SECCIÓ A

 

                 Ad esta Secció podran participar els monuments florals que superen els 3 m d’alçària i / o un presupost igual o superior de 600 €

 

 

PREMIS

De l'Excm. Ajuntament de Valéncia:

Extraordinari "Paco Domingo":          Diploma,       i                    1.500 €                    

1º            “              “                    1.200 €

2º            “              “                    1.050 €

D’ Iberflora                       3º            “              “                    1.000 €                 

D’ ICEF                            4º            “              “                       700 € 

 

SECCIÓ B

 

                 Ad esta Secció podran participar els monuments florals que no superen els 3 m d’alçària i/o en un presupost inferior als 600 €.

                Les creus inscrites en la secció B i que a juí del Jurat superen el presupost o alçària d’esta secció no tindran opció a premi.

 

PREMIS

                  De l’Escola Tècnica Superior del Mig Rural i Enologia

                        Extraordinari "Pere Delmonte":   Diploma        i     600 € 

De l'Assoc. Prof. de Flors i Plantes                         “            “     500 €                      

Assocació Valenciana d’Agricultors ASAJA   2º       “           “     400 €

                        “                 “                        “                “     3º       “            “     350 €

                                        “                        “                 “     4º       “            “     250

                                                    

 

Totes les Creus inscrites en abdós seccións i plantades tindran una aportació de 200 Euros. Les que no obtinguen premi seran considerades Accèssit i rebran la subvenció, Diploma de l'Excm. Ajuntament. Les Creus inscrites deuran de tindre, com a mínim, un valor igual o superior a la subvenció. Aquelles Creus que, pel seu tamany, exposició inadequada, tècnica i acabat deficient i mal estat del material vegetal-floral i que a juí del Jurat, no reunixquen els mèrits suficients, seran descalificades, perdent el dret a premi i a la subvenció.

 

            El Jurat estarà compost per un assessor tècnic de Lo Rat Penat, un assessor tècnic de l’Universitat i un assessor tècnic designat per la Delegació de Festes i Cultura Popular de l’Ajuntament de Valéncia per a cada una de les seccions, actuant un d’ells com a secretari.

 

El veredicte del Jurat, serà inapelable i es donarà a conéixer pels mijos de comunicació. L'entrega dels premis en l'Hemicicle de l'Excm. Ajuntament de Valéncia s’anunciarà prèviament. Els premis o subvenció que no es retiren per les entitats premiades caducaran als 2 mesos a l’entendre's que renuncien ad ells.

 

Lo Rat Penat prega, un any més, l'entrega de fotografies de les Creus per a que en els seus archius es guarde memòria històrica de totes elles i els estudiosos puguen evaluar l'evolució de la festa.

 

Valéncia, abril de 2010


Tags: lorat, concurs.creus, maig

Publicado por Desconocido @ 18:38  | Oci
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios